nama: nahda salsabila
kelas: x mipa 1
sekolah: SMA YADIKA 1