Nama    : Vio samudra sapta putra 
Sekolah : SMA YADIKA 1
Kelas     : 10- IPS- 1