Haidar Fikri Sabililhaq
X IPS 1
SMA YADIKA 1 DURI KEPA